กิจกรรม

กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานช่วงชั้น

ผลการเรียนรู้

เครื่องมือการประเมิน

กิจกรรม สุนทรภู่วัยเยาว์ : วัดศรีสุดาราม

- การอ่านวิเคราะห์ /การอ่าน

  ระบุความสำคัญ

 

 

 

- การเขียนแสดงความคิดเห็น

 

 

 

- ประวัติบุคคลสำคัญ

- ประวัติสถานที่สำคัญ

 

 

- การเรียนรู้คำศัพท์กับประวัติสุนทรภู่

 

 

 

 

 

- การคิดคำนวณกราฟชีวิต

 

 

ภาษาไทย

 

 

 

ภาษาไทย

 

 

 

สังคม

สังคม

 

 

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์

 

 

ท 1.1.2 สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เรื่องที่อ่านโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างหลากหลายพัฒนาการอ่าน

 

ท 2.1.1 สามารถเขียนอธิบายชี้แจง แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์

 

 

ส 4.3.3 วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลงานของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ต 2.2 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยค และข้อความที่ซับซ้อนและนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


ค.
4.2.3 เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดหรือสมการเชิงเส้นที่กำหนดให้ได้

.4.2.4 อ่านและแปลความหมายกราฟที่กำหนดให้ได้

 

 

- มีความรู้และความเข้าใจในประวัติความเป็นมา

   ของกวีเอกสุนทรภู่

- มีความรู้และความเข้าใจในผลงานการประพันธ์

   ของสุนทรภู่

- อ่านวิเคราะห์ตีความประพันธ์อย่างมี

  วิจารณญาณ

- เขียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์เรื่องราวและ

  บทประพันธ์ได้

- วิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานของบุคคลสำคัญ

  ของชาติที่สำคัญ

 

 

- นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประวัติสุนทรภู่

   แล้วเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจจากเรื่อง พร้อม

  อ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง

- นักเรียนสามารถจับคู่คำศัพท์กับความหมาย

   และเรียงอักษรให้ถูกต้องตามคำศัพท์สำนวนที่

   เรียนรู้ได้

- เขียนกราฟของคู่อันดับที่สร้างขึ้น

- มีทักษะในการบวกลบจำนวนเต็ม

 

 

- แบบทดสอบก่อนเรียน

- แบบทดสอบหลังเรียน

- แบบประเมินการเรียน

  อนุพัน

 

 

 

 

- แบบทดสอบก่อนเรียน

- แบบทดสอบหลังเรียน

 

 

- แบบประเมินใบงาน

- เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

- แบบประเมินใบงาน

- การคิดคำนวณกราฟชีวิต