ผลการประกวดห้องเรียนอนุรักษ์
ชั้น ป. 1/10 ประจำภาคเรียนที่ 2


ลำดับที่

รายการ
คะแนน
หมายเหต
เต็ม
ได

1.

ห้องเรียนที่มีแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงาน
ของโรงเรียนโดยเคร่งครัด(ใบรายงานประจำเดือน)
20
19
2.
ติดป้าย คำเตือน สัญลักษณ์ คำขวัญ ให้ช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน
15
15
3.
มุมหนังสืออนุรักษ์
10
10
4.
มีนักเรียนประหยัดพลังงานตามนโยบายของโรงเรียน
โดยเคร่งครัด
20
18
5.
มีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมประหยัดพลังงานจนเกิดผล
สูงสุด(จากบันทึกและใบรายงาน)
20
17
6.
สามารถชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม
15
15
รวมคะแนน
100
94