วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการกอบกู้เศรษฐกิจไทยด้วยการร่วมใจ
      กันประหยัดพลังงาน
 2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคพลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า และใช้
     พลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีการดำเนินงาน
1. รณรงค์ให้นักเรียนประหยัดพลังงานทั้งการใช้ไฟฟ้าและน้ำปะปา
     โดยกำหนดมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้

  1.1 มาตรการประหยัดไฟฟ้าที่โรงเรียนและที่บ้าน
       1.1.1 จัดทำตารางการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โรงเรียนดังนี้
              
                  - ไฟฟ้า และพัดลมประจำห้องเรียนเปิดเวลา 8.00 - 17.00 น.
                     ปิดไฟช่วงพักกลางวัน และในขณะที่ห้องเรียนไม่มีการเรียน
                      การสอน
                  - เครื่องปรับอากาศเปิดเวลา 8.00 - 17.00 น.ปิดช่วงพัก
                     กลางวัน และในขณะที่ห้องเรียนม่มีการเรียนการสอน                      และปรับอุณหภูมิเครื่องที่ 25 องศา 
                  - ปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน
                  - แก้ไขงานพิมพ์จากหน้าจอช่วยประหยัดไฟฟ้ากระดาษ
                     และหมึกพิมพ์
                  - ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ปิดพัดลมห้องเรียนละ 1 ตัว
                     โดยสลับตำแหน่งการปิดทุก 1-2 ชั่วโมง

       1.1.2 จัดรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่บ้าน ดังนี้
                  - ให้นักเรียนจัดทำบันทึกปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่บ้าน
                  - ให้นักเรียนเสนอแนวทางการลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
                  - นำผลจากการปฏิบัติมาเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระแส
                     ไฟฟ้าก่อน และหลังรณรงค์
                  - รณรงค์ให้นักเรียนเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา

  1.2 มาตรการการประหยัดน้ำที่โรงเรียนและที่บ้าน
       1.2.1 มาตรการประหยัดน้ำที่โรงเรียน
                  - นักเรียนต้องเปิดก็อกน้ำเพียงเบา ๆ
                  - เวลาดื่มน้ำ รินแต่พอดื่มและต้องไม่เปิดน้ำทิ้งไว้
                  - เวลาแปรงฟัน ใช้แก้วน้ำรองน้ำไม่เปิดน้ำทิ้งไว้
                  - ช่วยปิดน้ำทุกครั้งที่เห็นน้ำไหล

       1.2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณการใช้น้ำที่บ้าน ดังนี้
                  - ชักชวนให้นักเรียนล้างรถโดยไม่ใช้สายยาง
                  - ปิดน้ำทุกครั้งที่ฟอกสบู่ขณะอาบน้ำ
                  - แปรงฟันโดยใช้แก้วน้ำรองน้ำและไม่ปล่อยน้ำทิ้งไว้ขณะ
                     แปรงฟัน
                  - ซักผ้าครั้งละมากๆ น้ำที่เหลือจากการซักผ้าให้นำไปรดน้ำ
                     ต้นไม้ แทนการใช้จากก็อกโดยตรง

2. จัดให้มีการประกวดห้องเรียนและนักอนุรักษ์
  2.1 จัดให้มีการประกวดห้องเรียนนักอนุรักษ์ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
         โดยกำหนดหลัเกณฑ์ ดังนี้
        - เป็นห้องเรียนที่มีแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานของโรงเรียน
           โดยเคร่งครัด
        - มีการติดสัญลักษณ์ คำขวัญ กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้ห้องช่วยกัน
           ประหยัดพลังงาน หรือเครื่องหมายให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า
           ตรงบริเวณใกล้สวิตซ์ไฟเพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้
        - มีมุมหนังสือนักอนุรักษ์จัดหนังสือที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
           ตรงมุมใดมุมหนึ่งของห้อง

  2.2 จัดให้มีการประกวดนักเรียนนักอนุรักษ์ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดย
          กำหนด หลักเกณฑ์ ดังนี้
        - เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักการประหยัดพลังงานของโรงเรียนโดย
           เคร่งครัด
        - ปฏิบัติกิจกรรมการประหยัดพลังงาน ของโรงเรียนโดยเคร่งครัด
        - ปฏิบัติกิจกรรมการประหยัดพลังงานจนเกิดผลสูงสุดจากบันทึกและ
           ใบเสร็จ การใช้ไฟฟ้าก่อนปฏิบัติและหลังปฏิบัติเปรียบเทียบกัน
        - สามารถชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้