สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
" รู้ให้ซึ้งถึงแกนแดนสาเก "
 
รูปภาพ การจัดบอร์ดในรูปแบบ Web Model ของ
    หลักสูตรบูรณาการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อพัฒนาพหุปัญญา