แผนการสอน
วิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                                                เรื่อง สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวกับต้นสาเก
กิจกรรม พื้นที่ร่มเงาจากความสูงของต้นสาเก                                                 คาบที่ 7- 8
สาระสำคัญ
          การนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ ในกิจกรรมด้านต่างๆ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
          1.นักเรียนสามารถนำกระบวนทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ           2.นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้
          1.นักเรียนและครูเลือกต้นสาเก 3 ต้น ในการปฏิบัติกิจกรรม หาความสูงของต้น และหาพื้นที่ร่มเงาของแต่ละต้น
                          * การหาความสูงของต้นสาเก โดยใช้ เครื่องมือไคโนมิเตอร์
                          * การหาพื้นที่ร่มเงาโดยใช้สูตรการหาพื้นที่วงกลม = ?r2
          2.นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม พร้อมบันทึก ข้อมูลลงในตาราง
          3.นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ พื้นที่ร่มเงาของแต่ละต้น ที่แตกต่าง โดยสังเกตจากความสูงของแต่ละต้น
สรุป
          นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผล ความแตกต่างของพื้นที่ร่มเงา ของต้นสาเกแต่ละต้น ว่าแตกต่างกันอย่างไร
การประเมินผล
          - ผลบันทึกการคำนวณหาความสูงของต้น และพื้นที่ร่มเงาในตาราง
          - ผลการวิเคราะห์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม