การจัดกระบวนการเรียนรู้
หลักสูตรบูรณาการเรื่องท่องแดน 8 วัด : ชีวิตสุนทรภู่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547

การจัดทำหลักสูตรบูรณาการ
เรื่อง ท่องแดน 8 วัด : ชีวิตสุนทรภู่

1. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่ม ดังนี้
- สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. กำหนดผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
3. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้
4. กำหนดสื่อการสอน
5. วางแผนการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
6. จัดทำหน่วยการเรียนรู้
7. จัดทำแผนการเรียนรู้
8. ประเมินผลกิจกรรมหลักสูตรบูรณาการ
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรบูรณาการ
เรื่อง ท่องแดน 8 วัด : ชีวิตสุนทรภู่
สาระสำคัญ การศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ โดยการคำนวณกราฟชีวิตและนำเสนอข้อมูลในรูปคู่อันดับ ทำให้ได้ทราบชะตาชีวิตของสุนทรภู่ในช่วงอายุต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการค้นคว้า และสืบค้นประวัติชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดที่สำคัญในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งจะทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความชื่นชมในเชิงวิเคราะห์อย่างกว้างขวางทั้งในด้านวรรณศิลป์ ภาษา และศาสนสถาน


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนกราฟของคู่อันดับที่สร้างขึ้นได้
2. อ่านประวัติและผลงานของสุนทรภู่อย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล
3. เขียนแสดงความคิดเห็น นำเสนอความรู้ ความคิดในเชิงวิเคราะห์และประเมินค่าได้อย่างมีเหตุผล
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ได้
5. มีความรู้ ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในศาสนสถานของชาติไทย
6. อ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประวัติสุนทรภู่แล้วเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจจากเรื่อง พร้อมอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
7. จับคู่คำศัพท์กับความหมายและเรียงอักษรให้ถูกต้องตามคำศัพท์ สถานที่เรียนได้


เนื้อหา
- สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านวิเคราะห์ /อ่านระบุความสำคัญ /การเขียนแสดงความคิดเห็น
- สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติบุคคลสำคัญและประวัติสถานที่สำคัญ
- สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคิดคำนวณกราฟชีวิต
- สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนคำศัพท์กับประวัติสุนทรภู่


สื่อการเรียนการสอน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2. แหล่งความรู้บทเรียนออนไลน์ www………………
3. ใบงาน
เวลาที่ใช้
4 คาบ (200 นาที)

กิจกรรมการเรียนรู้
คาบที่ 1 วัยเยาว์

นักเรียนดูภาพประกอบเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราว /สถานที่ /การดำเนินรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของสุนทรภู่ พร้อมตั้งคำถามในใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสุนทรภู่ที่ตนเองรู้จัก และประวัติวัดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในชีวิตของสุนทรภู่ และชาติบ้านเมืองในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น


กิจกรรมอุ่นเครื่อง
- นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 1 รู้รอบตอบได้
- นักเรียนตรวจสอบคะแนนที่ทำแต้มได้


กิจกรรมพัฒนาทักษะ
- มาเรียนรู้เรื่องราวชีวิตสุนทรภู่ด้วยการมาร่วมกันคิดคำนวณกราฟชีวิต ตามวันเดือนปีเกิดของสุนทรภู่
(วันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย 26 มิถุนายน 2329) ตามหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์
- นักเรียนวิเคราะห์กราฟชีวิตของสุนทรภู่ในวัยเด็ก
- นักเรียนอ่านค้นคว้าเรื่องราวชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ในวัยเด็กที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดศรีสุดาราม โดยการค้นคว้าจาก www.patai.th.edu/nirat
- นักเรียนค้นคว้าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดศรีสุดาราม พร้อมทั้งศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการค้นคว้าจาก www.patai.th.edu/pj/8wat
- นักเรียนฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัดศรีสุดาราม


ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกิจกรรมปุจฉา–วิสัชนา ด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกร็ดชีวิตของสุนทรภู่

คาบที่ 2 วัยหนุ่ม
กิจกรรมอุ่นเครื่อง
- นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 2
- นักเรียนตรวจสอบคะแนนที่ทำแต้มได้


กิจกรรมพัฒนาทักษะ
- นักเรียนอ่านวิเคราะห์กราฟชีวิตของสุนทรภู่ช่วงอายุ 20-34 ปี
- นักเรียนค้นคว้าเรื่องราวชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ที่มีความสัมพันธ์กับวัดที่สุนทรภู่มีความเกี่ยวข้อง
(วัดระฆังโฆษิตาราม) ในช่วงอายุ 20-34 ปี
- นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาและปูชนียสถานที่สำคัญของวัดที่สุนทรภู่มีความเกี่ยวข้อง
(วัดระฆังโฆษิตาราม)
- นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัดระฆังโฆษิตาราม
- นักเรียนฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัดระฆังโฆสิตาราม


ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกิจกรรมปุจฉา–วิสัชนา ด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกร็ดชีวิตของสุนทรภู่

คาบที่ 3 วัยหนุ่มใหญ่
กิจกรรมอุ่นเครื่อง
- นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 3
- นักเรียนตรวจสอบคะแนนที่ทำแต้มได้


กิจกรรมพัฒนาทักษะ
- นักเรียนอ่านวิเคราะห์กราฟชีวิตของสุนทรภู่ช่วงอายุ 35-38 ปี และช่วงอายุ 39-55 ปี
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องราวชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ที่มีความสัมพันธ์กับวัดราชบูรณะ, วัดอรุณราชวราราม, วัดพระเชตุพน, วัดมหาธาตุ ในช่วงอายุ 35-38 ปี และช่วงอายุ 39-50 ปี
- นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาและปูชนียสถานที่สำคัญของวัดดังกล่าว
- นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัดดังกล่าว
- นักเรียนฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัดพระเชตุพน


ขั้นสรุป
นักเรียนร่วมกิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา ด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกร็ดชีวิตของสุนทรภู่

คาบที่ 4 วัยสูงอายุ
กิจกรรมอุ่นเครื่อง
- นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 4
- นักเรียนตรวจสอบคะแนนที่ทำแต้มได้


กิจกรรมพัฒนาทักษะ
- นักเรียนอ่านวิเคราะห์กราฟชีวิตของสุนทรภู่ช่วงอายุ 56-70 ปี
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องราวชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ที่มีความสัมพันธ์กับวัดเทพธิดาราม และวัดชิโนรส ในช่วงอายุ 56-70 ปี
- นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาและปูชนียสถานที่สำคัญของวัดเทพธิดารามและวัดชิโนรส
- นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัดเทพธิดารามและวัดชิโนรส
- นักเรียนฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัดเทพธิดาราม


ขั้นสรุป
- นักเรียนร่วมกิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา ด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกร็ดชีวิตของสุนทรภู่
- นักเรียนทำแบบฝึกภาษาอังกฤษเล่นเกมเจาะเวลาหาคำ
- นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน/ตรวจสอบคะแนนจากการ
- นักเรียนสรุปความคิดด้วยการสร้าง Web Model และเขียนอนุพันแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนไป


การประเมินผล
- จากการเข้าไปมีส่วนร่วมใน Web Board
- จากผลงานการคิดคำนวณ
- ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

เครื่องมือการประเมินผล
- แบบประเมินใบงาน
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- แบบประเมินใบงาน เกมคำศัพท์
- แบบประเมินผลงานการสร้าง Web Model สรุปความคิด
- แบบประเมินการเขียนอนุทินอ้างอิง

http://www.sanook.to/bangnoi/tample/TampleSrisudaram.htmตั้งอยู่เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2521-1457-8 FAX. 0-2551-2233
http://www.patai.th.edu E-Mail : patai1@patai.th.edu